TRUNG HỌC CƠ SỞ

Chương trình


Lớp 6 - 8
 • Chương trình Quốc gia
 • Chương trình Trung học Quốc tế Cambridge
 • Chương trình Tư duy Toàn cầu Cambridge
 • Chương trình Giáo dục tính cách bằng hành động tích cực
 • Chương trình Năng khiếu Học đường
 • Chương trình Trải nghiệm doanh nghiệp
 
 
Lớp 9
 • Chương trình Quốc gia
 • Chương trình Phổ thông Quốc tế Cambridge IGCSE
 • Chương trình Tư duy Toàn cầu Cambridge
 • Chương trình Giáo dục tính cách bằng hành động tích cực
 • Chương trình Năng khiếu Học đường
 • Chương trình Hướng nghiệp và Kiến tập doanh nghiệp
Chương trình trung học cơ sở

Văn bằng chứng chỉ / Chứng nhận

Lớp 6 - 8

1.

Học bạ CTQG​

2.

Bằng Cambridge
Lower Secondary Checkpoint

3.

Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge A2 Key for School (KET)

4.

Chứng nhận hoạt
động cộng đồng


Lớp 9

1.

Bằng tốt nghiệp THCS & Học bạ CTQG

2.

Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge B1 Preliminary for Schools (PET)

3.

Kết quả kỳ thi Cambridge Yellis

4.

Chứng nhận hoạt động cộng đồng

5.

Thư xác nhận hoàn thành kiến tập doanh nghiệp (do trường cấp và logo doanh nghiệp)