Ban lãnh đạo của Victoria

Lê Nguyễn Trung Nguyên (Jessica)

CEO kiêm Hiệu trưởng điều hành
Thạc sĩ Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục - Trường Đại học RMIT

David Perkin


Hiệu trưởng chuyên môn

Thạc sĩ Quản lý Giáo Dục & Công Nghệ - Trường Đại học Lesley, USA

Phan Thị Bảy
(Mia)

Hiệu trưởng Tiểu học
Cử nhân Giáo dục Tiểu Học - Trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM

Đỗ Thị Diễm Trang
(Jane)

Hiệu trưởng Trung Học
Thạc sĩ Giáo dục - Trường Đại học Edith Cowan

Nguyễn Thụy Thảo Đang (Sue)

Phó Hiệu trưởng Trung học
Cử nhân Sư phạm Văn -
Trường Đại học Đồng Tháp

Riaan Arrie Gerhardus
O’ Brien

Phó Hiệu trưởng Trung học

Thạc sĩ Giáo Dục sớm cho trẻ em  - Trường Đại học Rochville, USA

Nguyễn Thị Thu Thuỷ
(Katie)

Phó Hiệu trưởng Tiểu học
Thạc sĩ Ngành Ngôn ngữ ứng dụng - Trường Đại học Curtin, Úc